Obchodní podmínky

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.lacinazahrada.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetových stránek www.lacinazahrada.cz je Pavel Nezbeda, se sídlem Pecka 402, 507 82 Pecka, IČO: 67450636, DIČ: CZ7809273186, tel: 773 646 597, e-mail: obchod@lacinazahrada.cz, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Nové Pace.

Prodej a distribuci zajišťuje firma CREDIT SHOP s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IC: 27553302, DIC: CZ27553302, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, C25695. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

 

A. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU CREDIT SHOP s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Platnost

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží spotřebiteli v internetovém obchodě provozovaném společností CREDIT SHOP s.r.o. se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 27553302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném OR u KS v HK v oddlíl. C vl. 21580 na internetové adrese www.creditshop.cz  („internetový obchod prodávajícího“).

 

1.2 Použité pojmy

 

Níže uvedené pojmy v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:

 

Elektrozařízení má význam v bodu 8. níže.

 

Internetový obchod prodávajícího má význam uvedený v bodu 1.1 výše.

 

Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky (ve znění platném k okamžiku odeslání objednávky) jsou nedělitelnou součástí každé kupní smlouvy.

 

Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, který si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží od prodávajícího.

 

Objednávka má význam uvedený v bodu 2.2 níže.

 

Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Prodávajícím se rozumí společnost CREDIT SHOP s.r.o. se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 27553302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u KS v HK v oddlíl. C vl. 21580

 

Zbožím se rozumí movité věci prodávané v internetovém obchodě prodávajícího.

 

1.3 Výlučnost

 

Prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího je určen výhradně kupujícím, kteří zboží nakupují výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Práva kupujících vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek náleží výlučně spotřebitelům. Tyto všeobecné obchodní podmínky se tudíž nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Veškeré zboží prodávané v internetovém obchodě prodávajícího je určeno ke konečné spotřebě a nikoli k podnikatelské činnosti.

 

2. Kupní smlouva

 

2.1 Informace o nabízeném zboží

 

Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma nákladů na služby spojené s dodáním zboží dle následujícího odstavce). Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

 

Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech na služby spojené s dodáním zboží dle bodů 3 a 4 těchto všeobecných obchodních podmínek (například přepravní náklady či náklady na dobírku).

 

2.2 Objednávka

 

Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Přidat do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech na služby spojené s dodáním zboží, omezení pro dodání zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky (definitivní podoba objednávky po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře kupujícím dále jen „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko „Objednat a zavázat se k platbě“, čímž zároveň vysloví souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním e-mailu nazvaného „Potvrzení o přijetí objednávky“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

 

2.3 Uzavření kupní smlouvy

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí (akceptaci) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, které může běžná domácnost rozumně spotřebovat.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího.

 

2.4 Zánik objednávky

 

Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávajícího dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.

 

3. Platební podmínky

 

3.1 Úhrada kupní ceny

 

Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na služby spojené s dodáním zboží (např. přepravní náklady či náklady na dobírku) ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného, rozumí se dále kupní cenou i náklady na služby spojené s dodáním zboží.

 

3.2 Způsoby platby

 

Kupující může kupní cenu zboží zaplatit následujícími způsoby:

- dobírkou při dodání zboží nebo bankovním převodem předem.

Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby.

 

Platba u přepravce Geis - pouze HOTOVĚ.    PALETOVÁ PŘEPRAVA   (Robotické sekačky v ceně nad 65.990,- Kč).

Platba u přepravce WeDO - HOTOVĚ i KARTOU.   BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

 

Ceny přepravy, pokud je hrazena ze strany kupujícího:

 

Paleta, kartón (Geis CZ s.r.o.) - 399,- Kč s DPH.

Balík (WE|DO CZ S.R.O.) – 149,- Kč s DPH.

 

 

3.3 Dobírka

 

Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Přepravce pověřený prodávajícím dodáním zboží může umožnit úhradu kupní ceny dle předchozí věty také prostřednictvím platební karty. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Výše nákladů na službu dobírky je uvedena v rámci webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího při vytváření objednávky.

Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.

 

 

4. Dodací podmínky

 

4.1 Obecně

 

Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření stavu skladových zásob, nejpozději však do třiceti dnů od odeslání objednávky; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodávajícího je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodávající dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob. Pokud zboží nebude dodáno do třiceti dnů od odeslání objednávky, může zákazník objednávku zrušit či odstoupit od kupní smlouvy, pokud již tato byla uzavřena. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou dodáním zboží po lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce určeného prodávajícím. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

Zboží se dodává dle volby kupujícího v objednávce buď (a) do výdejního místa příslušného přepravce, anebo (b) na adresu uvedenou v objednávce – k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd, není-li u zboží uvedeno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.

 

4.2 Dodání po částech

 

Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, dohodli se kupující a prodávající, že jednotlivé zásilky budou považovány za dílčí kupní smlouvy, přičemž k jejich uzavření bude docházet způsobem dle bodu 2.3 ve vztahu ke každé zásilce, tj. prodávající potvrdí kupujícímu přijetí (akceptaci) každé dílčí části objednávky zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Kupující bere na vědomí, že uzavření jedné dílčí kupní smlouvy (ve vztahu k části jeho objednávky) nezakládá nárok na uzavření jakékoliv další dílčí kupní smlouvy ve vztahu k ostatním částem jeho objednávky.

V případě dodání objednaného zboží po částech a uzavírání dílčích kupních smluv, jsou náklady na služby spojené s dodáním zboží ve vztahu k celé objednávce (například přepravní náklady či náklady na dobírku), přiřazeny a účtovány v plné výši spolu s první uzavřenou dílčí smlouvou, a to ve výši odsouhlasené kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího při odeslání objednávky. Nárok prodávajícího na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží zaniká (a prodávající tyto náklady vrací, pokud byly kupujícím uhrazeny), pouze pokud dojde k platnému odstoupení od všech uzavřených dílčích kupních smluv v rámci jedné objednávky a zároveň (je-li to relevantní) prodávající informoval kupujícího, že všechny dosud neakceptované části objednávky již nebudou (bez ohledu na důvod) akceptovány. V případě úhrady zboží dobírkou nárok na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží z objednávky zaniká také nepřevzetím zboží z první uzavřené dílčí kupní smlouvy (resp. odstoupením Prodávajícího z tohoto důvodu od uzavřené dílčí kupní smlouvy podle odst. 4.3).

 

4.3 Převzetí zboží

 

Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít.

Kupující je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky. V případě, že je kupujícímu zásilka doručena poškozena, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě.

Fakturu za dodání zboží zašle prodávající kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce, a to po uzavření kupní smlouvy.

V případě, že kupující zakoupené zboží nepřevezme, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu kupujícího nebo v objednávce dokument s názvem „Potvrzení o vrácení zboží“. Okamžikem doručení tohoto dokumentu kupujícímu odstupuje prodávající od kupní smlouvy a kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na služby spojené s dodáním zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal (tím není dotčeno zvláštní ujednání ohledně zániku nároku na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží v případě dodání zboží po částech dle druhého odstavce bodu 4.2). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

5. Výhrada vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků. V případě dodání po částech dle bodu 4.2 nabývá kupující vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny dle příslušné dílčí smlouvy a převzetím souvisejícího zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

6. Odpovědnost za vady

 

6.1 Povinnosti prodávajícího

 

Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn., prodávající zejména odpovídá za to, že zboží:

 

(A) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

(B) je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

(C) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající odpovídá dále kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 

(A) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

(B) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

(C) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

(D) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

 

Odpovědnost za vlastnosti, které nejsou ujednány, se však nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

6.2 Právo kupujícího na reklamaci

 

Kupující může vytknout vadu, která se v rozporu s povinností prodávajícího na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Pokud prodávající prohlásí, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo ho opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, poskytuje prodávající ke zboží záruku, a to v rozsahu uvedeném v takovém prohlášení (záruka za jakost). Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Záruka za jakost může být poskytnuta i uvedením záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu zboží.

 

6.3 Rozsah odpovědnosti prodávajícího

 

Prodávající neodpovídá za vady a kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 

6.4 Lhůty pro uplatnění reklamace

 

Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. U zboží podléhajícího rychlé zkáze musí být vady reklamovány bez zbytečného od-kladu po jeho převzetí, nejdéle v době, po kterou lze zboží použít. U zuživatelného zboží musí být vady reklamovány ve vyznačené době nejkratší trvanlivosti.

 

6.5 Způsob uplatnění reklamace

 

Reklamace musí být uplatněna na zákaznické lince prodávajícího e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 12. níže. V případě, že zboží má v dokumentaci uvedené servisní středisko, může být reklamace uplatněna u tohoto servisního střediska.

 

6.6 Uplatnění reklamace

 

Při uplatnění reklamace kupující prokazatelným způsobem doloží, kdy a za jakou cenu zboží zakoupil v internetovém obchodě prodávajícího. K vyřízení reklamace prodávající přijímá zboží v čistém a hygienicky nezávadném stavu odpovídajícím dobrým mravům.

 

Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží, pokud je reklamované zboží či jeho součásti znečištěné nebo v hygienicky závadném stavu. V případě reklamace zboží s nádrží na palivo či jiné tekutiny, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž bez paliva či jiných tekutin. O uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

 

6.7 Vyřízení reklamace

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

6.8 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

6.9 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou musí kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak nebude prodávajícím přiznána.

 

6.10 Práva kupujícího z vadného plnění

 

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s pravidly pro vyřízení reklamace dle bodu 6.8 výše, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

7. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

 

7.1 Lhůta

 

Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se jen některých kusů zboží), a to bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky objedná kupující více kusů zboží, lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo její části ve vztahu ke každému kusu objednaného zboží však neuplyne dříve než ve lhůtě 14 dnů plynoucí ode dne převzetí posledního kusu zboží z dané objednávky. Kusem z objednávky se nerozumí kusy, ohledně nichž nebyla uzavřena dílčí kupní smlouva.

 

Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči a bylo-li započato s plněním, či u smluv o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v obou případech za podmínky, že plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření kupní smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám; u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; u smluv o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném kupujícím na jeho výslovnou žádost, u smluv o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co je kupující porušil; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, porušil-li jej kupující; u dodávky novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání; u smluv o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zvláštního zákona, které může být kupující fyzicky přítomen.

 

7.2 Forma

 

Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním vyplněného „Formuláře pro odstoupení od smlouvy“ nebo jinou formou prohlášení o odstroupení od smlouvy. Prohlášení o odstoupení zašle kupující prodávajícímu nejlépe společně se zbožím, které vrací.

Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ dostupný na internetových stránkách www.creditshop.cz.

 

7.3 Vrácení zboží

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu:

CREDIT SHOP s.r.o.

Dolní Nová Ves 148

507 81 Lázně Bělohrad

 

Kupující přiloží k vracenému zboží vyplněný dokument s názvem „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ nebo jinou formu prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 

Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, které může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.4 Vrácení peněžních prostředků

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na služby spojené s dodáním zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal (tím není dotčeno zvláštní ujednání ohledně zániku nároku na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží v případě dodání zboží po částech dle druhého odstavce bodu 4.2). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo mu kupující hodnověrně prokáže, že zboží řádně odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve.

 

Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na služby spojené s dodáním zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

8. Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení („elektrozařízení“) pocházejících z domácností

 

Kupující je, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn při nákupu elektrozařízení v internetovém obchodě prodávajícího odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, a to ve stejném počtu kusů a podobného typu a použití jako je zakoupené elektrozařízení.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže technicky zajistit, aby použité elektrozařízení z domácností, které hodlá kupující odevzdat bezplatně u prodávajícího ke zpětnému odběru, přepravce převzal vždy při dodání elektrozařízení zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího.

 

Pokud tedy kupující hodlá bezplatně odevzdat prodávajícímu ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, musí po zadání své objednávky kontaktovat zákaznickou linku prodávajícího (e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 12. níže). Zákaznická linka prodávajícího zajistí zpracování požadavku kupujícího a kupující bude kontaktován přepravcem za účelem sjednání termínu, kdy přepravce vyzvedne od kupujícího použité elektrozařízení pocházející z domácností odevzdávané ke zpětnému odběru.

 

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

9.1 Platforma ADR

 

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

10.2 Platforma ODR

 

Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

10. Zpracování osobních údajů

 

Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách creditshop.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím týkající se kupní smlouvy se řídí českým právem.

Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

 

Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

 

CREDIT SHOP s.r.o.

507 81 Lázně Bělohrad,

info@creditshop.cz,

tel.: 773 646 597.

 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

 

Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

 

Kupující není oprávněn používat webové stránky internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího. Kupující užívá webové stránky internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.

 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovým stránkám internetového obchodu prodávajícího.

 

Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo osobním účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto bodu 11. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

 

Záruční doba na stroje CRAMER řady 48V a 82V a robotické sekačky.

CRAMER 48V

Pro domácí využití: na stroj je standardní záruka 3 roky a na baterii 2 roky.

Pro komerční využití: na stroj je standardní záruka 1 rok a na baterii 1 rok.

 

CRAMER 82V

Pro domácí využití: na stroj je standardní záruka 3 roky a na baterii 2 roky.

- v případě registrace lze rozšířit záruku na 10 let pro 82V baterie pro domácí využití.

Pro komerční využití: na stroj je standardní záruka 1 rok a na baterii 1 rok.

- v případě registrace lze rozšířit záruku na 2 roky pro 82V stroj pro komerční využití.

- v případě registrace lze rozšířit záruku na 10 let pro 82V baterii pro komerční využití.

*Do 2 měsíců od zakoupení si zákazník zaregistruje výrobek nebo baterii online na www.cramertools-service.com a potvrdí tím rozšířenou záruku a získá certifikát.

 

Cramer robotické sekačky

Na stroj je standardní záruka 3 roky a na baterii 2 roky.

 

Rozšířená záruka na stroje a baterie je časově omezená na rok 2024.

 

 

U sortimentu, který nebyl odborně sestaven (servis DeLuxe), je doporučeno před použitím zkontrolovat veškeré kapaliny, šroubované spoje, tlak v pneumatickách, apod..

- Rotace a obrázky detailů můžou být orientační.

Dodavatel si vyhrazuje použit v případě dárku adekvátní náhradu jiného výrobce
(např. jinou značku piva, impregnačního oleje atd.).

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v eshopu. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření.

 

 

Toto znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 27. března 2023.

 

© 2011 - 2024